logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลทาง Internet สท. 004
  20 ธันวาคม 2560
 • แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์ (ส่วนประเมิน)
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • แบบคำขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม แบบ จป. 3903
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • แบบคำขออนุญาตดำเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป.3902
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • แบบคำขอโอนและขอรับโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ แบบ จป.3901
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • ใบเบิกค่าใช้จ่ายกานเดินทางไปราชการ
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • แบบฟอร์มสำรวจรายการส่ง รับ ที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน แบบ ทร.03
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • แบบฟอร์มขอสิทธิ์การเข้าใช้ระบบงาน สท.001
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • แบบฟอร์มการสำรวจรายการอาคาร สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แบบ ทร.04
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • แบบฟอร์มการแจ้งรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร สิ่งปลูกสร้าง แบบ ทร.11
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • แบบฟอร์มการขอลบ เปลี่ยนสถานะสิ่งปลูกสร้าง สท.002
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • แบบฟอร์มการขอแก้ไข้ข้อมูล สท.003
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน
  20 กุมภาพันธ์ 2560
หมวดหมู่เอกสาร