logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือสำหรับประชาชน

 • ผู้เช่าขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
  26 กันยายน 2558
 • ผู้เช่าขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ (1)
  26 กันยายน 2558
 • ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  26 กันยายน 2558
 • ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้ (1)
  26 กันยายน 2558
 • ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  26 กันยายน 2558
 • ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้ (1)
  26 กันยายน 2558
 • การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  26 กันยายน 2558
 • การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (1)
  26 กันยายน 2558
 • การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  26 กันยายน 2558
 • การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ (1)
  26 กันยายน 2558
 • การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
  26 กันยายน 2558
 • การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
  26 กันยายน 2558
 • การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย
  26 กันยายน 2558
 • การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย (1)
  26 กันยายน 2558
 • การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร (3)
  26 กันยายน 2558
 • การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร (2)
  26 กันยายน 2558
 • การยื่นแบบขออนุญาตปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ
  26 กันยายน 2558
 • การยื่นแบบขออนุญาตปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ (1)
  26 กันยายน 2558
 • การประเมินราคาที่ดินทุนทรัพย์
  26 กันยายน 2558
 • การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
  26 กันยายน 2558
 • การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
  26 กันยายน 2558
 • การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
  26 กันยายน 2558
 • การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ (2)
  26 กันยายน 2558
 • การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  26 กันยายน 2558
 • การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (2)
  26 กันยายน 2558
 • การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (1)
  26 กันยายน 2558
 • การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
  26 กันยายน 2558
 • การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
  26 กันยายน 2558
 • การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
  26 กันยายน 2558
 • การขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า
  26 กันยายน 2558
 • การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
  26 กันยายน 2558
 • การก่อสร้างสะพาน
  26 กันยายน 2558
หมวดหมู่เอกสาร