logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • 29 สิงหารคม 2560 คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 474/2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  29 สิงหาคม 2560
 • รายงานการดำเนินงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
  2 สิงหาคม 2560
 • 25 กรกฎาคม 2560 คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 474/2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  25 กรกฎาคม 2560
 • 27 มิถุนายน 2560 คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 474/2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  27 มิถุนายน 2560
 • 24 พฤษภาคม 2560 คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 474/2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  24 พฤษภาคม 2560
 • 24 เมษายน 2560 คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 474/2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  24 เมษายน 2560
 • 21 มีนาคม 2560 คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 474/2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  21 มีนาคม 2560
 • 8 กุมภาพันธ์ 2560 คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 474/2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  8 กุมภาพันธ์ 2560
 • 24 มกราคม 2560 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2560
  24 มกราคม 2560
 • 22 ธันวาคม 2559 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2559
  22 ธันวาคม 2559
 • 23 กันยายน 2559 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  23 กันยายน 2559
 • 24 สิงหาคม 2559 รายงานการประชุม
  24 สิงหาคม 2559
 • 24 สิงหาคม 2559 รายงานการประชุมคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ จังหวัดนราธิวาส
  24 สิงหาคม 2559
 • 24 สิงหาคม 2559 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  24 สิงหาคม 2559
 • 22 กรกฎาคม 2559 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  22 กรกฎาคม 2559
 • 24 มิถุนายน 2559 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  24 มิถุนายน 2559
 • 23 พฤษภาคม 2559 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  23 พฤษภาคม 2559
 • 23 พฤษภาคม 2559 คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 1696/2559 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  23 พฤษภาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน พ.ค. 2559
  13 พฤษภาคม 2559