logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์ / ภารกิจ / พันธกิจ

 


วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐในพื้นที่นราธิวาส ตามหลักธรรมาภิบาล

 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาสมีภารกิจ ดังนี้
๑. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
๒. รับ-จ่าย ควบคุม เงินคงคลังตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑
๓. เป็นตัวแทนรับจอง จำหน่าย จ่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ตามที่กรมธนารักษ์สั่งการ
๔. ดำเนินการกำหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ภารกิจตามฝ่าย/ส่วนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส

ฝ่ายบริหารทั่วไป
     ดำเนินการด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ จัดทำทะเบียนรายตัวผู้เช่า ดำเนินการจัดเก็บรายได้จากที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ เกี่ยวกับการพัสดุ สารบรรณธุรการ งานด้านบุคคลากร ดำเนินเกี่ยวกับการจำหน่ายเหรียญกษาปณ์เหรียญที่ระลึกและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
     ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เช่น จัดให้เช่า การจัดประโยชน์ การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า การขอดำเนินการอื่นตาม สัญญาและนอกเหนือสัญญา และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการฐานข้อมูล
     ดำเนินการด้านทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ ดำเนินการทำการสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
     ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

พันธกิจ

  • ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
  • พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้
  • ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัดและได้มาตรฐานสากล
  • ผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจได้มาตรฐานสากล ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ และตัวเงินคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจด้วยระบบที่ปลอดภัยและทันเวลาดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ดีตามหลักเชิงอนุรักษ์ เพื่อนำออกเผยแพร่ให้กับคนไทยได้รับความรู้ เกิดความภาคภูมิใจใน มรดกของชาติและให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ
1 กันยายน 2556 | จำนวนเข้าชม 2141 ครั้ง