logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ประชุมหารือโครงการจัดชื้อที่ดินสำหรับดำเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ จังหวัดนราธิวาส ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการด้านการพัฒนา จชต. ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  ประชุมหารือโครงการจัดชื้อที่ดินสำหรับดำเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสาธิต บุญแล ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ผู้แทนกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือประเด็นการจัดซื้อที่ดินดังกล่าว โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม

  โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมหารือกรอบแนวปฏิบัติของสำนักงานงบประมาณ ถึงกระบวนการจัดทำแผนแม่บท และการจัดทำแผนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเร่งเดินหน้าโครงการ โดยให้พิจารณาศึกษาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของแผนในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด

อัลบั้มภาพ

22 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ขอเชิญชม เลือกซื้อสินค้า พืช ผัก ผล...
  ขอเชิญ ชม และเลือกซื้อสินค้า พืช ผัก ผลไม้ อาหารทะเลสด ฯลฯ ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประช...
  10 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่รา...
  10 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่รา...
  10 เมษายน 2563
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง