logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ประชุมหารือโครงการจัดชื้อที่ดินสำหรับดำเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ จังหวัดนราธิวาส ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการด้านการพัฒนา จชต. ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  ประชุมหารือโครงการจัดชื้อที่ดินสำหรับดำเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสาธิต บุญแล ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ผู้แทนกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือประเด็นการจัดซื้อที่ดินดังกล่าว โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม

  โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมหารือกรอบแนวปฏิบัติของสำนักงานงบประมาณ ถึงกระบวนการจัดทำแผนแม่บท และการจัดทำแผนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเร่งเดินหน้าโครงการ โดยให้พิจารณาศึกษาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของแผนในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด

อัลบั้มภาพ

22 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 78 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศจังหวัดนราธิวาส วันหยุดราชการประจำปี (วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา) ในพื้นที่จังหวัด...
  วันหยุดราชการประจำปี (วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  20 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ให้ทุกคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สวมหน้ากากอนามัยหร...
  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ให้ทุกคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนออก...
  16 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ขอเชิญร่วมงาน ชมชิมช้อป ภายใต้โครงก...
  ขอเชิญ ชม และเลือกซื้อสินค้า เกษตร อาหารพื้นบ้าน และสินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุ...
  15 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง