logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส (บริเวณศูนย์ราชการ)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  เวลา 07.00 น.  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า" ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส (บริเวณส่วนราชการ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานจัดการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม  
            สำหรับการจัดกิจกรรม เสวนายามเช้าของจังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ชี้แจงข้อราชการต่างๆ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน และเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ หน่วยงานราชการสังกัด ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ได้พบปะและประสานราชการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจที่แต่ละส่วนรับผิดชอบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของจังหวัดนราธิวาส ต่อไป

อัลบั้มภาพ

10 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรม...
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนั...
  20 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการใ...
  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำ...
  15 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ลงพื้นที่ตววจสอบ เยี่ยมผู้เช่าที่รา...
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ พร้อม...
  10 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง