logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ดร.ปรวีร์ พันธนียะ
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน

นายเฉลย วงษ์บัณฑิตย์
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565
 
 
 

นายณรงค์ศักดิ์ มะลิบัวดอกแก้ว
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 6 พฤศจิกายน 2563
 

 

นายสามารถ เมืองเงิน
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2563
 

 

นายสุรัตน์ หอมทวี
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 15 สิงหาคม 2562
 
 

นางสาวเสาวคนธ์ หนูทอง
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562
 
 

นายอรรถพล คนเพียร
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 ถึง 17 เมษายน 2561
 
 
นายอังกูร บัวศรี
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 26 ธันวาคม 2559
 
 
นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2558
 
 
นายลือชา นิสัยกล้า
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2554
 
 
นางจอมไตร ไพฑูรย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2551
 
 
นายประภาส ศรีญาณลักษณ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2550
 
26 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2520 ครั้ง