logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • ข้อมูลการระวังชี้แนวเขต ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  3 มีนาคม 2560
 • สรุปการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  3 มีนาคม 2560
 • สรุปการจัดเก็บรายได้ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2560
  3 มีนาคม 2560
 • การเช่าเพื่อที่อยู่อาศัย
  2 มีนาคม 2560
 • การเช่าเพื่อการเกษตร
  2 มีนาคม 2560
 • การเช่าอาคาร
  2 มีนาคม 2560
 • การเช่าเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
  2 มีนาคม 2560
 • การจัดให้เช่าทุกประเภท
  2 มีนาคม 2560
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ปีงบประมาณ 2560
  2 มีนาคม 2560
 • หนังสือสำคัญสำหรับที่ดินของที่ราชพัสดุ
  2 มีนาคม 2560
 • ที่ราชพัสดุทุกประเภทแยกเป็นรายอำเภอ
  2 มีนาคม 2560
 • ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ
  2 มีนาคม 2560
 • ทะเบียนสิ่งปลูกสร้างของรัฐ รายอำเภอ
  2 มีนาคม 2560
 • ที่ราชพัสดุประเภททะเบียนสาธารณประโยชน์
  2 มีนาคม 2560
 • ข้อมูลที่ราชพัสดุแยกตามประเภททะเบียน
  2 มีนาคม 2560
 • ทะเบียนทั่วไป
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน กันยายน 2559
  5 ตุลาคม 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน กันยายน 2559
  5 ตุลาคม 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน สิงหาคม 2559
  2 กันยายน 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน สิงหาคม 2559
  2 กันยายน 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  5 สิงหาคม 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน กรฎาคม 2559
  5 สิงหาคม 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน มิถุนายน 2559
  4 กรกฎาคม 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน มิถุนายน 2559
  4 กรกฎาคม 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  6 มิถุนายน 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  6 มิถุนายน 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน เมษายน 2559
  4 พฤษภาคม 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน เมษายน 2559
  4 พฤษภาคม 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน มีนาคม 2559
  4 เมษายน 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน มีนาคม 2559
  4 เมษายน 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  4 มีนาคม 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน มกราคม 2559
  3 กุมภาพันธ์ 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน มกราคม 2559
  3 กุมภาพันธ์ 2559
 • สรุปผลการจัดเก็บรายได้ รายเดือน ประจำปี 2559
  2 ธันวาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน ตุลาคม 2558
  4 พฤศจิกายน 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน ตุลาคม 2558
  4 พฤศจิกายน 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน กันยายน 2558
  1 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน กันยายน 2558
  1 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน สิงหาคม 2558
  7 กันยายน 2558
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานระวังชี้แนวเขตประจำเดือน สิงหาคม 2558
  7 กันยายน 2558